شعری در وصف گل زیبای چلچراغ داماش در عمارلو:

چلچراغا  تک گل زیبا تویی
هم نشین جنگل و صحرا تویی
**
سالهاست ورد زبانی ای عزیز
شهره و سرآمد گلها تویی
**

ای که می باشی محبوب همه
چون یگانه سوسن زیبا تویی
**
میفروشم فخر بنامت نازنین
روشنی بخش همه شبها تویی
**
نیک میدانم تکی ای چلچراغ
بس که زیبایی گل رعنا تویی
**
ای که رخشانی مثل خور و ماه
برتر از ناهید و هم سها تویی
**
زیستگاهت را نام عمارلوست
در بهشتی گم شده تنها تویی
**
قصه ها باید نوشت در شان تو
شاه بیت دفتر انشا تویی
**
داماش معروف شد با نام تو
چلچراغ روشن آنجا تویی
**
در میان جنگل راش و بلوط
چون بلور اندر دل گنگا تویی
**
لب باز کن و برایم در فشان
نغمه ساز و مونس آوا تویی
**
هر که دیده آن رخ زیبای تو
مهر تویی تایید تویی آرا تویی
**
رنگ و رخسارت سپید مانند برف
ای گل زیبا چرا تنها تویی
**
کس ندانست سر و اسرار جهان
زین معما بهترین معنا تویی
**
در میان لاله و نسرین و یاس
زین گلستان برترین کالا تویی
**
ای گل و آلاله هایت چون صدف
گوهری نابی که در اینجا تویی
**
نام زیبایت ثبت است در جهان
ای یل بالا بلند والا تویی
**
فاریاب گوید مکرر این سخن
ای گل زیبای من زیبا تویی
***
شاعر آقای رضا فاریاب عمارلویی

(Visited 6 times, 1 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :