قطعاتی از کتاب عودل رحیمکه قدید منظومه دیلمی رودباری نوشته احمد بابائی دوگاهه

ای سیا مشتی امون

ای سیا مشتی امون

 

زحمت دنیا بکشی

 

سنگ اشکنی

 

قلیاو کوی

 

چروداری

 

کهنه کالوه ام نداریAhmadBabaei-Rudbarnews

 

مردومره زه اشکنی کنوم مون

 

عودل کام یه روز کار

 

ده روز دیا بیکاره

 

نه کاریو نه باری

 

حلا کیا بدوم سواری

 

بگوت زن ای وستا کن

 

مه مرگ باعث توببه ای

 

ته غرغرون منا بکشت

 

هنی هتری غورزنی

 

خدا بزرگه زن ای

 

دنیا ایجوری نمونه

 

همه چه خوره چاق ابو

 

بگوتم اخع چتری

 

هتری منا گول بزه ای

 

مه دستا حنا بنه ای

برگردان فارسی 

 

ای مشهدی امان

 

دردنیا خیلی زحمت کشیدی

 

همه کارکردی

 

سنگ شکنی

 

صابون پزی

 

روغن کشی

 

چارپاداری

 

یه خونه خرابه ای هم ازخودت نداری

 

من برای مردم زیتون شکنی می کنم

 

شکم خودمونا سیر میکنیم

 

عودل رحیم پسرم یه روز کار می کنه

 

ده روز دیگه را بیکاره

 

می ره برا مردم عملگی

 

نه کاری ونه باری چیزی ندارم

 

چه کسی را بیارم سربارم کنم

 

چه جوری عودل را زن بدم

 

امان گفت بسه دیگه زن چقد غر می زنی

 

این غرغرات باعث مرگم شد

 

خدا بزرگه

 

همه چیز درست می شه

 

زن گفت اخه چه جوری با همین حرفها منو گول زدی

 

دستم را حنا گذاشتی و جوانی منو تباه کردی

 

مه جوونیا پا بزه ای

 

 

 

 

اسپرو او بومه لولع لولع

 

خبربوردن مه یارخیلی ملولع

 

بشه یاررابگو ملولیت چیست

 

دلا بامن بکن دوشمن سگ کیس

/دیلمستان

 

 

 


 

 


گلسوابگوت شکوفه جون

ترش امه بو ته ماشل آردآلاک

پاواش بشه تنی سر

امه دکن تنیرا

زی واش دترشو دکت

ته بلا مه سرا بکت

شکوفه خونم تنیر اوکورد

آتش اوکوردچه آتشی

شولع ولوول کورده

گیزی بزع تنیرا

آوشه بزه اون دورا

کهنه حصیرا بگند

بنشت حصیر گوشه

سرخ تنیر آتش

شکوفه سپد دما

بکوردسرخ نارنج

شکوفای مگو گل وول

عزیزه چیه ی

فارسون لهجه خوشگل

برگردان فارسی:

گلسبا به دخترش گفت شکوفه جان

تاخمیر خاله ات ترش نشده

بروهیزم بریز تنور را روشن کن

زودباش داره شب میشه

فدای تودخترم

شکوفه خانم تنوررا روشن کرد

اتش درست کرد چه اتشی

شعله های اتش زبانه میکشید

اطراف تنور راجارو کشید

اب پاشی کرد

حصیر ی کهنه پهن کرد

نشست گوشه ی حصیر

سرخی اتش تنور

صورت سفید شکوفه را

مثل نارنج سرخ کرده بود

شکوفه نگو مثل گل

به زبان فارسی خوشگل


عودل بگوت  ماری جون

شکوفه ره دذدگلوله دم شوم

شکوفه ره گرگ و پلنگ جنگ شوم

شکوفه جون ته استه روا پاق اکن

مه ماره ویراجم ببا ..زی اهام

شکوفه بوغض اورا

ترام ته ویراجم ببا

دست علی ته همرا

عودل خدا فظی بکوردوبشه

شکوفه راه نگاه بکوردوبگوت

ونی قسمت بکورد امه اورا چه کاری

مه سهمام ببه دلاوزون چم به راهی

برگردان فارسی

عبدول گفت  مادرجان

بخاطرشکوفه  دم گلوله دذدان می ایستم

بخاطرشکوفه  به  جنگ و پلنگ گرگ میرم

اشکاتا پاک کن عزیزم مواظب مادرم باش زودبرمیگردم

شکوفه در حال گریه گفت توهم مواظب خودت باش

عبدول رحیم خداحافظی کرد و رفت

شکوفه به راهی که عودل می رفت نگاه کرد گفت

ببین قسمت با ما کرد چه کاری

برام دلواپسی ماند وچشم انتظاری


 

اوتاو یواش یواشی
اوتاو یواش یواشی

کوهون پشت شندوه

پایزه کوتاه روزون

اوتاو دوستن دره

طاق میون یتا کرک

قدقد کورده

خوکیجونا داخونده

شکوفاکام تنیسر کنج نشته وه

عودل غصا خورده

مشی گلسوا بگوت رو شکوفه جون

کرک وکیجا جاددکن

شال ولوعاس واستی

کرک لونا سفت دو س

بشه رو ماشل ته چمه قربون

برگردان فارسی

افتاب اروم اروم

داشی می رفت پشت کوهها

روزهای کوتاه پاییز

افتاب زود میره

وسط حیاط خونه

مرغی قدقدکنان

جوجه هایش راصدا می زد

شکوفه هم کنج حیاط نشسته بود

ودرفکر عبدول بود

گلسبا مادر عودل گفت شکوفه جان

مرغ وجوجه ها را بکن داخل لونه شون

واسه اینکه شغال وجانورهای دیگه نیان بخورندشون

دره لونه مرغرا محکم ببند

برو قربون چشمات برم

شاعر: احمد بابائی دوگاهه اسرافیل

 

(Visited 7 times, 1 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :