شعر زندگی به گویش پاکدهی

✏️ ارسالی از آقای دوستعلی حیدری

Rudbarnews-dostalihedari

۱-زندگی مثل  رَزِه   ،  مثل   کِلا
       اونا   تو  خُب  بِرَسی  ، موبوی طِلا

۲-زندگی آفَت داره ، دوجال داره
   همیشه روان نِیه یا گاهی  قیل و قال داره

۳-جیر  داره  ،  جُو ء َر  داره  
      بِکَتِن یا  پاشتایِن  یا گاهی هم  ظفر  داره

۴-زندگی چند جور تی ور بازی داره
   یا تو نالانی از اون ،یا اون تورا راضی داره

۵-ورف  داره بوران  داره،یا شایدم یخ مِزَنِه
        جم آکُن حواسِتا،داره تی مشکل روزنه

۶-یکی اسب و قاطر و  اونم  سوآر
         یکی موشوی پیاده با کوله بار

۷-یکی کباب ،زریج ناهار شامم شکار
          یکی هم شام و ناهار آبدو خیار

۸-تو باید کار بُکنُی و هی تلاش  
         یه دفه سوآر مَبو، تو هی یواش

۹-جان مِن ، جان اون و جان خودِت
       تو خبر داری، اون احوال خودِت

۱۰-چرا فارسی موگی وغربت دِری
          تو زهر شهری و شهری بدتری

۱۱-نه مدانی داز چینه یا که تَبر
          نه مدانی  اَروَسه  یا  که  کَلََر

۱۲-اون لَت وابزارو گاجو بی خیال
         دیمی و آبی و مَرجو بی خیال

۱۳-تو که هی فیلم می وی نی یا سریال  
              برنج خوب موخوری ، چای غزال

۱۴-می وینی تبلیغانا ، چای و برنج محسنا
             اون همه هندیه ، آگیتن کار حسنا

۱۵-بیا اسراف مَکُن و انگورتا دوشا بِپَچ
      مگو این برنج بَده ، تو پاشت اونا پِلا بِپَچ

۱۶-تو که دیوارت فقط  سنگه سی یاره  
             تو باید دیچینی اون  ،  از  دوباره  

۱۷-اگه تو مِتانیش  آچِینِشو  تازه  بساز
      یا اگه  نمتانی تو ناله مکن و غم مساز

۱۸-روزگار  راهشو  خودچیور  موشوی
      خودتی راها بِدَو،که خیرت هسته به اون سوی    

۱۹-زندگی   سخته  ولی  سختی مَکُن
     آسانی اگِه پیشامِه ، تو اونا پِشتا مَکُن

۲۰-تلاش و سعی و خدا حلال   بُکُرد
     تو که هر چی  بِکاشتی ، جَوال  دُکُورد

۲۱-خیاطِت هر چی بُودوت،توام دُکُن
    بخدا  تی بخت اینه ، شکوه و دعوا تو مَکُن

۲۲-اگه دنیا تو دِه فرمان نمبره،با تو نیمای
   چرا غصه موخوری تی دستانا چین برمیای

۲۳-یه روزی یک میایِت، یه روزم شیش
   هیچ کسی کرگا،تو مگو هیچ وقتی کیش

۲۴-اگر  باز هسته  دستت ، کار مِتانی
      تُرباتا  پُر آکُن تو ، وقتی  الآن  جوانی

۲۵-نَنَه احترام بُکُن ، آقاتی دستانا بیگیر
     دُر و بَر نگا بُکُن ، میوینی حتما  تو فقیر

۲۶-هیچ کسی حقا مخور هم تو بخوان نمازتا
   با یه چشم خدا بیوین هم جما کُن جاهازتا

۲۷-از فقیر آ مَگیر و مسجد و مدرسه مساز  
    کار خیر بُکُوردی تو ، اون بی یَشته تی ور یه راز

۲۸-مَردیما نِگام کنی ، چشمانتا قاضی مَکُن
    خُوب و بَد ظاهر نیه هی خودتا راضی مَکُن

۲۹-خداجان  تی جیک و جوکا مِدانه  
          خودتا بَزَک مَزَن هی سرتا مَزَن شانه

۳۰-راستِ  راه یکی هسته دو تا  نیه
       اگه راها کج بیشی ، خدا  تو دِه رضا نیه

 ۳۱-بیا تو وان زن خدا ، تی پِشت  دِره
      تی بارا  هیچ کس نِبَره اون مِبَره      

۳۲-دوستعلی این که  بوگوتی  بَلدی
        بیا تو کارانِتا  بُکُن دوباره رصدی

۳۳-بینویشتن و بو گوتن که سخت نیه
    همه ی ور فرصت کافی ، وقت نیه    

۳۴-چرا  تو  داغتر از کاسه می وی
        گندُمِت خوشکاوی تو، داسه بِی وی 

این خبر را به اشتراک بگذارید :