در راستای ماده ۱۶ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رودبار، با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و بخش ها نخستین جلسه شورای اسلامی شهرستان رودبار برگزار شد و پس از اخذ آراء آقای عبدالرحیم جوادی بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رودبار، آقای سید محمد حسینی بعنوان نائب رئیس، آقای کیومرث نظری بعنوان سخنگو، آقای سید علی موسوی بعنوان منشی اول و خانم عارفه مجیدی بعنوان منشی دوم انتخاب گردید.
همچنین آقای حسن دلیلی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان رودبار در شورای اسلامی استان انتخاب گردید.

 

آیین نامه داخلی شورای شهرستان

 

 


ماده ۱– جلسات شورای اسلامی شهرستان که در این آیین نامه شورا نامیده می‌شود ، در محل شورا واقع در مرکز شهرستان تشکیل می‌شود و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد .

 

تبصره – در صورت بروز حوادث غیر مترقبه که امکان برگزاری جلسه در مرکز شهرستان وجودندارد, جلسات شورا با نظر هیات رییسه برای مدتی محدود تا رفع موانع در یکی از شهرهای هم جوار یا مرکز استان تشکیل می‌گردد .

 

ماده ۲– نخستین جلسه شورا پانزده روز پس از تشکیل دوسوم شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شودو با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسمیت می یابد و  فعالیت آن تا پایان دوره فعالیت چهارساله شورای اسلامی شهروروستا ادامه دارد .

 

ماده ۳ – در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند .

 

ماده ۴– وظایف هیات رییسه سنی, اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دایم شوراست .

 

تبصره : مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانهامی‌رسد, انجام می‌گیرد .

 

ماده ۵– مصوبات شورا که عمومی بودن آن به تصویب شورا رسیده باشد, باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد

 

تبصره– شورا موظف است هرسال بودجه پیشنهادی خودرا طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در مهلت قانونی تهیه و تصویب و برای انجام مراحل قانونی به شورای اسلامی استان ارسال نماید .

 

ماده ۶–  هیات رییسه شورا عبارتنداز یک رییس ،یک نایب رییس و حداقل یک منشی که به همراه سخنگوی شورا در اولین جلسه با اکثریت مطلق آرای حاضران برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند .

 

 ماده ۷– در غیاب رییس شورا نایب رییس وظایف و اختیارات او را برعهده خواهدداشت و در مقابل شورا مسئوول است .

 

ماده ۸– چنانچه هریک از اعضای هیات رییسه از سمت خود استعفا دهد یا فوت یا سلب عضویت شود, بلافاصله در اولین  جلسه شورا که حداکثر یک ماه بعد تشکیل می‌شود, عضو جدید برای همان سمت و برای مدت باقی مانده از دوسال انتخاب خواهد شد .

 

تبصره – درصورتی که هریک از اعضای هیات رییسه یا سخنگوی شورا استعفا دهد موضوع استعفا در جلسه بعدی شورا طرح و درمورد آن تصمیم گیری خواهد شد در این فاصله عضو متقاضی استعفا می‌تواند انصراف خود را اعلام نماید .

 

 

 

ماده۹ـ وظایف واختیارات رییس شورا به شرح زیر است :

 

 

 

۱ –   مسئوولیت امور اداری و مالی شورا .

 

۲ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات .

 

۳ دعوت از فر ماندار، روسای دستگاههای اجرایی , و سازمانهای دولتی و نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص که حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای شورا ضروری باشد .

 

۴ –    دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا .

 

  ۵ ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا .

 

۶ –    معرفی نماینده یا نمایندگان شوراکه از بین اعضا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی نهادها و سازمانها .

 

۷ –    امضای احکام مسؤول دبیرخانه شوراکارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا .

 

۸ –   ارسال یک نسخه از مصوبات شورا به شورای اسلامی استان , نمایندگان حوزه انتخابیه , فرماندار و مسئوولان اجرای ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از تصویب .

 

۹ –    امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا .

 

۱۰ –    اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه .

 

۱۱ –   ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به مقامات ذیربط .

 

۱۲ –  شرکت در جلسات رسمی دستگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی درصورت دعوت رسمی .

 

۱۳ –   امضای احکام رؤسای کمیسیونها

 

 

 

ماده ۱۰– وظایف هیات رییسه وسخنگوی شورا به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد .

 

 

 

ماده ۱۱– به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی شورا، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌گرددند .

 

   تعداد, ترکیب, چگونگی اداره و وظایف این کمیسیونها و به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورا می‌رسد .

 

 

 

ماده ۱۲– غیبت از جلسات رسمی شورا با اطلاع رییس شورا و در کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون امکان پذیر است .

 

تبصره ۱ – تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده اعضای حاضر و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی با رییس شوراو کمیسیون خواهد بود .

 

تبصره۲ – رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به هیات رییسه ارایه دهد .

 

 

 

ماده ۱۳– هر عضوشورا  می توانداز مقام خود استعفا دهد پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .

 

 

 

ماده ۱۴-عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رییس شوراتقدیم نماید و رییس شورا آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند اعلام انصراف نماید .

 

 

 

ماده ۱۵-برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرایت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او   حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح می نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می‌‌شود .

 

 

 

ماده ۱۶– هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .

 

 

 

ماده ۱۷– رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا،فوت, جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین وی به فرمانداری و شورای اسلامی شهر یا بخش مربوط به طور کتبی اعلام نماید .

 

 

 

ماده ۱۸– در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند .

 

تبصره– نمایندگان منتخب موظفند گزارش کارخود را در اولین جلسه به آگاهی اعضا برسانند و به صورت کتبی نیز به رییس شورا ارایه نمایند .

 

 

 

ماده ۱۹– جلسات عادی شورا حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد . جلسات فوق العاده شورا بنا به ضرورت ودرخواست فرماندار یا حداقل یک سوم اعضا یا هیات رییسه و با اعلام قبلی و دعوت رییس تشکیل خواهد شد .

 

 ماده ۲۰– حضور مستمعان در جلسات علنی شورا با اجازه رییس شوراآزاد است .

 

تبصره – مستمعان در جلسات باید نظم جلسات را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رییس از سالن اخراج خواهند شد .

 

 

 

ماده ۲۱– دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات، با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد .

 

تبصره۱ -در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با رییس شورا خواهدبود .

 

تبصره۲– طرحها و لویح فوریت دار طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در دستور جلسه قرار می گیرد .

 

تبصره۳– با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستورجلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت .

 

 

 

ماده ۲۲– درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل  (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضای نطق قبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر در حدود وظایف شورامی توانند  نطق قبل از دستور نمایند .

 

 تبصره ۱– در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌ شوند .

 

تبصره ۲– هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد, می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند .

 

 

 

ماده ۲۳– رییس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در موردمسایل مهم روز شورا مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری ‌باشد, به اطلاع اعضا برسد .

 

 

 

ماده ۲۴– اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانند قبل از جلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. درصورتی که موافق یامخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه می‌توانندنوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهند کرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد، یک مخالف صحبت می‌‌کند و اگر مخالفی وجود نداشت, تنهایک موافق می تواند صحبت کند .

 

تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع ،رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دونوبت تذکردرنوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

 

 

 

ماده ۲۵– در موردتقاضای کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد, یک مخالف و  یک موافق هر کدام تا ۵ دقیقه صحبت می نمایند و سپس رای گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می‌شود .

 

 

 

ماده ۲۶– اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادهاو لوایح با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مقررات جاری یا آیین نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است

 

 

 

ماده ۲۷-در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی، درهمان جلسه یادر جلسه بعد, با تشخیص هیات رییسه به آنهاتا ۱۵ دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد .

 

 

 

ماده ۲۸– پیشنهادات ذیل قابل طرح در شورا می باشد :

 

۱ پیشنهادات شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای محدوده شهرستان

 

۲ پیشنهادات دستگاههای اجرایی شهرستان

 

۳ طرحهای اعضا با امضای حداقل دونفر از اعضای شورا .

 

تبصره ۱-کلیه پیشنهادات و طرحها باید دارای موضوع و عنوان با تشخیص و دلایل لزوم تهیه باشد .

 

تبصره ۲– درخصوص پیشنهادات دستگاههای اجرایی کمیسیونها می تواننداز مسوولان و مدیران دستگاههای مربوط جهت ادای توضیحات دعوت نمایند و آنان مکلف به حضور می باشند .

 

 

 

ماده ۲۹– دستگاههای اجرایی در زمان بررسی طرحها و پیشنهادات با معرفی یک نماینده حق حضور د رجلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

 

ماده ۳۰– شورا موظف است همه ساله د رمهلت قانونی طرحهای عمرانی پیشنهغادات با معرفی یک نماینده حق حضور در جلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

 

ماده ۳۱– هر گاه یک یا چندنفر از اعضای شورا یا هریک از شوراهای اسلامی بخشها، شهرهای محدود شهرستان به عملکرد دستگاههای اجرایی یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند ، موارد را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورا اعلام می نمایند . پس از بررسی در کمیسیون مربوط و اعلام نظر ، موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصویب ، موارد از طریق رییس شورا به مسئوولان مربوط ابلاغ می گردد .

 

ماده ۳۲–  در صورت بروز اختلاف با مشکلات بین شوراهای اسلامی یا بخشهای محدوده شهرستان ، موضوع با درخواست هریک از شوراهای مربوط یا نمایندگان آنها یا فرماندار یا بخشدار در شورا مطرح و بررسی و اقدام به حل وفصل اختلاف با حضور روسای شوراهای مربوط و در صورت لزوم فرماندار یا بخشدار می گردد .

تبصره – مسئوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است برای رسیدگی از آنان دعوت نماید

این خبر را به اشتراک بگذارید :