شعری در وصف گل زیبای چلچراغ داماش در عمارلو

شعری در وصف گل زیبای چلچراغ داماش در عمارلو

شعری در وصف گل زیبای چلچراغ داماش در عمارلو: چلچراغا  تک گل زیبا تویی هم نشین جنگل و صحرا تویی ** سالهاست ورد زبانی ای عزیز شهره و سرآمد گلها تویی ** ای که می باشی محبوب همه چون یگانه سوسن زیبا تویی ** میفروشم فخر...